ธรรมะเพื่อชีวิต

 

ธรรมจักร วงล้อแห่งธรรม

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมมะ  ฟังเสียงสวดมนต์

 

พุทธทาส .คอม

ประวัติอาจารย์ พุทธทาส , เสียงธรรมจากสวนโมกข์

พระไตรปิฎก OnLine

รวมประวัติพระสงฆ์ไทย

รวมประวัติพระสงฆ์ไทย ,ธรรมะปฏิบัติ ,วันสำคัญทางศาสนา ,สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ,ทศชาติชาดก

 

หลวงปู่ดูลย์ อตูโล

ประวัติ และ คำสอนของหลวงปู่

หลวงพ่อชา สุภัทโธ

คำสอน ของหลวงพ่อ

 

หลวงตา มหาบัว

ประวัติ และคำสอน  

 

หลวงพ่อคำเขียน  สุวัณโณ

ประวัติ และคำสอน  

 

หลวงพ่อพุทธ  ฐานิโย

ประวัติ และคำสอน  

 

บทสวดมนต์ เจริญภาวนา

บทสวดมนต์ประจำวัน , บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ,คาถาชินบัญชร  ฯลฯ

 

เสียงสวดมนต์  

เสียงสวดพระคาถายอดพระกัณฑ์ พระไตรปิฎก     คาถาชินบัญชร

รูปถ่ายขนาดใหญ่  สมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง ,   พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก

,พระพุทธชินราช วัดท่าซุง  ,พระศรีอาริยเมตไตรย วัดท่าซุง  หลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตร

 

ปลาทองธรรม

ภาพและคำสอน ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

 

พระบรมสารีริกธาตุ

ภาพถ่ายพระบรมสารีริกธาตุ และ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ

 

หลวงพ่อจรัญ

การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติธรรม ที่วัดอัมพวัน , ประวัติหลวงพ่อ

ธรรมะไทย

ครบเครื่องเลยครับ  ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ปุจฉาวิสัชนา ของพระอริยะสงฆ์  เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์  เพลงธรรมะที่หาฟังได้ยาก ฯลฯ

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงโอวาทธรรมให้ปรากฏไว้ เมื่อครั้งท่านจำพรรษาอยู่ ณ วัดสระปทุม (ปัจจุบันคือ วัด ประทุมวนาราม) กทม. ซึ่งปัจจุบันอาจค้นคว้าหาอ่านได้ไม่ง่ายนัก มีดังนี้

 

หนังสือของหลวงปู่มั่น

“วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น” โดยหลวงตามหาบัว
(Download pdf) (Downloadไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)

 

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
“ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น” โดยหลวงตามหาบัว
(Downloadไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)

 

มุตโตทัย และชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หนังสือ “มุตโตทัย” โดยหลวงปู่มั่น
(Download pdf)

 

รวมคำสอนพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่า หลวงปู่มั่น
(Download pdf)

 

หลวงปู่มั่น

ประวัติปฏิปทา , ธรรมะ-คำสอน , ครูบาอาจารย์

 

 

เสียงธรรมจากพระป่า

ฟังธรรมเทศนา จากหลวงปู่หลุยส์  หลวงปู่ขาว หลวงปู่ดุลย์ ฯลฯ

 

ดูจิต...ด้วยความรู้สึกตัว

การเจริญสติด้วยการดูจิต คือ       การดูจิตด้วยความ ถูกต้องตรงตาม สติปัฏฐาน ๔  

 

ประวัติพุทธสาวก

ประวัติพุทธสาวก ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ 80 พระองค์ ,รวมลิ้งค์เรื่องราวที่น่าสนใจ ในพุทธศาสนา

 

สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน, ฌาน, ญาณ, อภิญญา

ญาณ คือ อะไร , อภิญญา คืออะไร หาคำตอบได้ที่นี่

 

สติปัฏฐานภาวนา

พระธรรมคำสอนของ               หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 

ศีล

ความหมายของศีล , ศีล 5 ,ศีล 8 , ศีล 10

 

สมาธิ

สมาธิแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ

 

ปัญญา

เรื่องราวที่น่าสนใจของ ปัญญา ในทางธรรม

 

ปฏิจจสมุปบาท

กระบวนธรรมของจิต ในการเกิดขึ้น และ ดับไปแห่งทุกข์

 

อนิจจัง

เนื้อหาธรรมะที่น่าสนใจ ,           มหาสติปัฏฐานสูตร ,                  สติปัฏฐาน ๔ ภาคปฏิบัติ , อ่านพระไตรปิฎก

 

เสียงสวดมนต์อินเตอร์

รวมเสียงสวดมนต์ ของไทย และ ต่างประเทศ

 

 

ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม

ของอุบาสกนิรนาม ตามแนวทางของ หลวงปู่ดุลย์   อตุโล

พร้อมการยกตัวอย่างที่เข้ามได้ง่าย  น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรม

 

"จิตคือพุทธะ"

โดย หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

กรรมทีปนี (กรรม 12 อย่าง)

โดยท่านเจ้าคุณพระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรรม การกระทำกรรม และ กรรมที่ส่งผลให้กับผู้กระทำกรรม

 

หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน

หลวงพ่อสอนเดินจงกรม

 

อานิสงฆ์อันใด ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แล้วนี้ 

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้ว ตั้งแต่ชาติก่อนก็ดี , ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้า  

เมื่อรับแล้วก็ขอให้อนุโมทนา เมื่ออนุโมทนาแล้ว ขอให้อโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป