เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 17

Service Select Con

ผู้รับเหมา "จะต้อง" เสนอราคา..
ตาม "ข้อกำหนด" ของซีเล็คคอน

เนื่องจาก...
"บีโอคิวราคากลาง" ของซีเล็คคอน
มีแนวคิดในเรื่อง.."ความโปร่งใส"
ที่ลูกค้าสามารถ "ตรวจสอบได้"


บีโอคิวราคากลาง ของ "ซีเล็คคอน" จึง...

  • ไม่ช่อนกำไร
    ไว้ในเนื้อบีโอคิว
  • แยกค่าดำเนินการ
    และกำไร..ชัดเจน
  • กำหนดวิธีการก่อสร้าง
    ไว้ในบีโอคิว

ซีเล็คคอน. "กำหนด" ให้..
ผู้รับเหมา "ต้อง" เสนอราคา..
ภายใต้ "แบบฟอร์ม"บีโอคิวของ..
"ซีเล็คคอน"..


ผลคือ...
ผู้รับเหมา.."ไม่สามารถ" ซ่อนกำไร..
ไว้ในเนื้อบีโอคิวได้..
โดยที่ "ซีเล็คคอน" ไม่รู้


เมื่อผู้รับเหมา
เสนอราคา "เรียบร้อย" แล้ว
ราคาดังกล่าว
จะถูกส่งให้กับ "ผู้ว่าจ้าง"ด้วย


เมื่อทุกอย่าง "พร้อม"
ขั้นตอนถัดไปคือ.."ต่อรอง" ราคา..
กับผู้รับเหมา "ต่อหน้าลูกค้า"..!!ไปหน้า ต่อรองราคาผู้รับเหมา


กลับไปหน้า
คัดเลือกผู้รับเหมารอบแรก


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


21 User Online