เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ความโปร่งใส
ในการให้บริการของซีเล็คคอน

Service Select Con

คุณพิสูจน์ได้ง่ายๆ แบบนี้ครับ

 1. พิสูจน์ "ความโปร่งใส"
  ในการสรรหาผู้รับเหมา
  • ซีเล็คคอน
   "ประกาศเปิดประมูล" งานก่อสร้าง
   "บนเว็บไซต์ " ของซีเล็คคอน

   "เชิญชวน" ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ
   มาเข้าร่วมประมูล

  • เราแนะนำลูกค้า
   "ชวนผู้รับเหมาที่เราไม่รู้จัก"
   เข้าร่วมประมูลงานด้วย

   จะชวนมากี่รายก็ได้
   เพื่อให้มั่นใจว่า
   ไม่มีการ "ฮั้วงาน" เกิดขึ้น


  • ผู้รับเหมา "ทุกราย"
   จะต้องเข้าร่วมประมูลงาน
   ภายใต้เงื่อนไขแบบเดียวกัน

   เช่น
   ก. ไม่เก็บเงินมัดจำสัญญา
   ข. แบ่งงวดงานยุติธรรม
   ค.ทำงานตามมาตรฐานฝีมือช่างฯ
   ง. ฯลฯ


  • ซีเล็คคอน พาลูกค้า
   ไปดูผลงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
   ทุกรายที่รับเงื่อนไขการว่าจ้างได้


  • หลังการดูงาน..
   ลูกค้าเป็น"ผู้เลือก" ผู้รับเหมา
   ด้วยตนเอง

   ว่าจะให้ผู้รับเหมารายไหน
   รับแบบไปตีราคา
   ซึ่งในขั้นตอนนี้เราแนะนำว่า
   อย่าเลือก"ผู้รับเหมา"
   ที่ "ซีเล็คคอน" จัดหามาให้ทั้งหมด
   ควร "เลือก" ผู้รับเหมาที่ลูกค้า
   ชวนมาประมูลงานด้วย
   เพื่อให้เกิด "การครอสเช็ค"
   เรื่องราคา


  • หลังการต่อรองราคา
   ลูกค้าจะเป็น "ผู้เลือก" ด้วยตนเอง
   ว่าจะตกลงจ้างใคร

   โดยปราศจากการแทรกแซง
   ของซีเล็คคอน


  ภาพแสดงการประกาศเปิดประมูล
  งานก่อสร้างบนเว็บไซต์ selectcon.com

  Service Select Con 2. พิสูจน์ "ความโปร่งใส"
  ของบีโอคิวราคากลาง
  • ซีเล็คคอน จัดทำ "บีโอคิวราคากลาง"
   เพื่อให้ลูกค้าทราบว่า
   ต้นทุนค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา
   คือเท่าไร ?

   ผู้รับเหมาคิดค่าดำเนินการและกำไร
   เท่าไร ?


  • บีโอคิวราคากลาง "ของซีเล็คคอน"
   มีลักษณะ "เด่น" ตรงที่ "บอกความจริง"
   กับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา


  • เรามีขั้นตอนให้ลูกค้า
   พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส"
   ของ "บีโอคิวราคากลาง
   "
   เรากล้าท้าทายให้ลูกค้า "ตรวจสอบ"
   "ราคา" กับเราทุกบรรทัด

   หรือจะให้ผู้รู้..
   มาตรวจสอบราคาของเราก็ได้
   เรา "กำหนด" เรื่องนี้เป็น
   "ขั้นตอนมาตรฐาน"

   การพิสูจน์ทราบความโปร่งใสของราคานี้
   ทั้งวงการรับสร้างบ้าน..
   ไม่มีใคร "กล้า"
   เสนอลูกค้าให้ตั้งแต่แรก
   ที่จะให้ลูกค้า
   พิสูจน์ทราบ "ความโปร่งใส"
   ของราคาหรอกครับ
   มีเพียงเรา.. "ซีเล็คคอน" !!

  • Service Select Con
 3. พิสูจน์ "ความโปร่งใส"
  ในการว่าจ้างผู้รับเหมา
  • ผู้รับเหมาจะ "เสนอราคา" งาน
   ภายใต้ "เงื่อนไข" แบบเดียวกัน
   "เนื้องาน" แบบเดียวกัน
   "วิธีการก่อสร้าง" แบบเดียวกัน
   "คุณภาพงาน" และ "ฝีมือช่าง"
   แบบเดียวกัน
   โดยเสนอราคา
   ตามแบบฟอร์มที่เราจัดทำขึ้น


  • เราต่อรองราคา "ต่อหน้าลูกค้า"
   เรายินดีให้ลูกค้า
   "ชวนผู้รู้" มารับฟังการต่อรองราคาได้

   หรือสอบถามข้อสงสัยกับเราได้
  • เมื่อต่อรองแล้วเสร็จ
   ลูกค้าเป็นผู้ "เลือก" ผู้รับเหมา "ด้วยตนเอง"
   ว่าจะให้ผู้รับเหมารายใด มาเป็นคู่สัญญา
   ทำการก่อสร้างบ้าน/อาคารให้กับท่าน

  Service Select Con

Back ไปหน้า
ท่านจะได้อะไร บริการของเรา ?

9 User Online