เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win
ซีเล็คคอน
ช่วยป้องกัน..อะไร ?

 1. ช่วยป้องกัน..
  ไม่ให้ท่านเสียเปรียบผู้รับเหมา
  ในเรื่อง..คุณภาพงานและฝีมือช่าง
 2. ช่วยป้องกัน..
  ไม่ให้ท่านเสียเปรียบผู้รับเหมา
  ในเรื่อง..ราคาค่าก่อสร้าง
 3. ช่วยป้องกัน..
  ไม่ให้ท่านเสียเปรียบผู้รับเหมา
  ในเรื่อง..เนื้องานที่ทำการว่าจ้าง
 4. ช่วยป้องกัน..
  ไม่ให้ท่านเสียเปรียบผู้รับเหมา
  ในเรื่อง..สัญญาจ้างเหมา
 5. ช่วยป้องกัน..
  ไม่ให้ท่านเสียเปรียบผู้รับเหมา
  ระหว่างการก่อสร้าง
 6. ช่วยป้องกัน..
  ไม่ให้ท่านเสียเปรียบผู้รับเหมา
  กรณีทำงานเพิ่ม-ลด
 7. ช่วยป้องกัน..
  ไม่ให้ท่านเสียเปรียบผู้รับเหมา
  หากมีการฟ้องร้อง
 8. ช่วยป้องกัน..
  ความเสียหาย หากผู้รับเหมาทิ้งงาน
 9. ช่วยป้องกัน..
  ปัญหา ค่าก่อสร้างบานปลายซีเล็คคอน
ช่วยแก้ไขปัญหา..อะไร?

 1. ช่วยแก้ไขปัญหา..
  งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ
 2. ช่วยแก้ไขปัญหา..
  หาก งานก่อสร้างล่าช้า
 3. ช่วยแก้ไขปัญหา..
  ที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง
 4. ช่วยแก้ไขปัญหา..
  หากผู้รับเหมา ไม่ทำตามสัญญา

ซีเล็คคอน
ช่วยผลักดัน..อะไร?

 1. ช่วยผลักดัน..
  ผู้รับเหมา ทำงานให้ได้คุณภาพงาน
  และฝีมือช่างตามข้อตกลง
 2. ช่วยผลักดัน..
  ให้ผู้รับเหมา อยู่ในกรอบของสัญญา  หมายเหตุ
  บริการนี้แม้จะเป็นบริการที่ดี
  มีลูกค้าใช้บริการแล้วกว่า 250 หลัง
  แต่ก็ยังไม่ใช่บริการที่สมบูรณ์แบบ 100 %

ซีเล็คคอน..คือใคร ?


สร้างบ้าน..ถ้าไม่ได้งานตามข้อตกลง
ท่านไม่ต้องจ่าย


ไปหน้า..
ประสบการณ์สร้างบ้าน ของคุณสุเนตร
ตั้งว่าจ้างฯ ขึ้นศาล จนบ้านสร้างเสร็จ


8 User Online