เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 21


เมื่อ "เซ็นต์สัญญา"..
ว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน/อาคารแล้ว

ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้าง..
ซึ่งจะเป็นไปตามแนวคิดในการ
ว่าจ้างผู้รับเหมาที่เรานำเสนอไว้
กล่าวคือ..


ผู้รับจ้าง..
เป็นฝ่ายลงมือก่อสร้างบ้าน
ให้ก่อน..
เมื่อทำงาน "ครบงวด"..
ผู้ว่าจ้างได้ "ตรวจสอบ" แล้วว่า...
ผู้รับจ้างได้ทำงาน
ตาม "ข้อตกลง" ในสัญญา..
และ "ได้ฝีมือช่าง"..
ตามมาตรฐานฝีมือช่าง
ของ "ซีเล็คคอน"
ผู้ว่าจ้าง "จึงจะจ่าย"
ค่างวดให้กับผู้รับจ้าง...

การให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมาของซีเล็คคอน
ไม่ได้สิ้นสุดลงแค่นี้
เรา "ยังดูแล"ท่านจนงานก่อสร้าง "แล้วเสร็จ"ไปหน้า บริการบริหารสัญญา


กลับไปหน้า
เซ็นต์สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


148 User Online