เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 25บริการติดตาม..
ผู้รับเหมามาซ่อมแซมบ้าน
ตามเงื่อนไขของการรับประกัน

ปกติผู้รับเหมา
จะรับประกันตัวบ้าน 1 ปี
รับประกันโครงสร้าง 10 ปี

ซีเล็คคอน..
ให้ผู้รับเหมาวาง
แคชเชียร์เช็คค้ำประกัน
ในนามของท่านขีดฆ่าหรือผู้ถือ


เมื่อมีเหตุต้องเข้าไปซ่อมแซมบ้าน
ตามเงื่อนไขของการประกัน
ซีเล็คคอน
จะติดตามผู้รับเหมามาซ่อมแซม
บ้านให้กับท่านในระยะเวลา
ที่กำหนด


หากผู้รับเหมาไม่มา
ซีเล็คคอน จะว่าจ้างผู้รับเหมา
รายอื่น
มาซ่อมแซมบ้านให้กับท่าน
ใช้แคชเชียร์เช็คดังกล่าวจ่าย
ผู้รับเหมาไปหน้า..ติดต่อซีเล็คคอน


กลับไปหน้า
บริการคอมเมนท์คุณภาพงานและฝีมือช่าง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


106 User Online