เพื่อการ "สร้างบ้านและอาคาร" แบบไม่เสียเปรียบใคร !!

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมาเต็มรูปแบบ

Service Select Con

บริการ..
ว่าจ้างผู้รับเหมา ฯ ประกอบด้วย

 1. บริการ..คุมงบก่อสร้าง

  ซีเล็คคอน จะช่วยให้ท่าน..
  ตั้งงบประมาณก่อสร้าง "ที่เหมาะสม"
  กับความต้องการ..ของท่าน

  เมื่อตั้งงบประมาณแล้ว
  ซีเล็คคอนจะช่วยควบคุมงบประมาณ
  โดย..
  ควบคุมในขั้นตอนดังต่อไปนี้...
  ในขั้นตอน สรรหา/ออกแบบบ้าน
  ในขั้นตอน..ว่าจ้างผู้รับเหมา
  ในขั้นตอน..ระหว่างการก่อสร้าง

  ทั้งนี้..
  ก็เพื่อป้องกันปัญหางบก่อสร้าง
  "บานปลาย"..!!


  ขั้นตอนการให้บริการ คลิกดู

  ท่านได้อะไร จากบริการของเรา ? คลิกดู

 2. บริการ..ว่าจ้างผู้รับเหมา

  แนวคิดในการ..ว่าจ้างผู้รับเหมาของเรา..
  คือ..

  วันทำสัญญา..
  ท่านไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา..
  ให้กับผู้รับเหมา

  ผู้รับเหมา..
  ทำงานไม่ได้คุณภาพตามข้อตกลง

  ซึ่งก็คือ มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน
  ท่านไม่ต้องจ่าย
  (เราเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ให้)

  ผู้รับเหมา..
  ไม่สามารถเบิกเเงิน "เกินกว่าเนื้องาน"

  แปลความง่ายๆ คือ..
  ผู้รับเหมาต้องทำงานให้ท่านก่อน
  เมื่อทำครบงวด..
  ตรวจสอบว่าถูกต้องตามข้อตกลง
  (มาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน)
  ท่านจึงจะจ่ายค่างวดให้กับผู้รับเหมา


  ขั้นตอนการให้บริการ คลิกดู

  ท่านได้อะไร จากบริการของเรา ? คลิกดู

 3. บริการ ช่วยบริหารสัญญาฯ

  การบริหารสัญญาก่อสร้าง คือ..

  การ "จัดการ" ...
  เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา
  ในแง่ของ..
  คุณภาพงาน
  ฝีมือช่าง
  คุณภาพวัสดุ
  และระยะเวลาก่อสร้าง

  ระหว่างการก่อสร้าง..
  เรามีทีมงาน..
  ช่วยบริหารสัญญาก่อสร้าง
  คอยดูแล
  คอยแก้ไขปัญหา
  ขจัดข้อขัดแย้งกับผู้รับเหมา(ถ้ามี)

  จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ


  ขั้นตอนการให้บริการ คลิกดู

  ท่านได้อะไร จากบริการของเรา ? คลิกดู • ขั้นตอน..
  ให้บริการว่าจ้างผู้รับเหมาฯ คลิกดู

 • ท่านได้อะไร
  จากบริการของเรา คลิกดู
38 User Online